Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że parafia Zesłania Ducha Świętego w Sopocie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” z dnia 13 marca 2018 r.

Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymsko-katolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie,
 2. Możliwości kontaktu z administratorem:
  • korespondencyjnie na adres: ul. Kujawska 50/52, 81-862 Sopot;
  • telefonicznie: pod numerem: 58 551 74 44;
  • drogą elektroniczną: e-mail: sopot@misjonarze.pl;
  • parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
 3. Cel przetwarzania
  Zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w biuletynie parafialnym, przynależność do grupy parafialnej.
 4. Kategorie danych osobowych
  Imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
 6. Planowany czas przechowywania danych osobowych
  Ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
 7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu;
  • usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu;
  • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
 8. Źródło danych
  Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
 9. Wizerunek
  • Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne;
  • Wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Monitoring
  Obiekt oraz teren kościoła parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, kiod.epoiskopat.pl